Opšti uslovi poslovanja

OPŠTI USLOVI POSLOVANJA

Agencija za posredovanje i izdavanje stanova IBIS ASTRA, MB. 54605994, PIB 101879349, Reg.broj 536

 I           OPŠTE ODREDBE

Opštim uslovima poslovanja Agencije IBIS ASTRA uredjuju se poslovni odnos izmedju posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti i nalogodavca (fizickog ili pravnog lica). Zaključenjem ugovora o posredovanju, odnosno prihvatanjem ovih uslova nalogodavac potvrdjuje da je upoznat i saglasan sa odredbama Opštih uslova poslovanja posrednika u posredovanju i izdavanju nepokretnosti.

II          OPIS POSLOVA KOJE JE POSREDNIK DUZAN DA OBAVI

 • da zakljuci Ugovor o posredovanju sa NALOGODAVCEM u pisanom obliku
 • da nastoji na nadje i dovede u vezu sa NALOGODAVCEM, treće lice radi zaključenja pravnog posla
 • da iznese NALOGODAVCU objektivno mišljenje o ceni nepokretnosti ili iznosu zakupnine nepokretnosti u sladu sa njenim karakteristikama, prilikama na tržišu, kao i drugim relavantnim okolnostima;
 • da izvrsi uvid u isprave kojima se dokazuje pravno svojine ili drugo stvarno pravo na nepokretnosti čiji promet, odnosno zakup je predmet poslovanja i da upozori NALOGODAVCA naročito na moguće rizike u vezi sa upisom predmetne nepokretnosti u registre nepokretnosti, upisana prava odnosno terete na predmetnoj nepokretnosti, postojanja prava preče kupovine i ogranicenje u pravnom prometu u skladu sa posebnim propisima;
 • da obavi potrebne radnje u cilju predstavljanja (prezentacije) nepokretnosti na trzistu, da postavi oglas u vezi sa prometom, odnosno zakupom nepokretnosti na odgovarajuci nacin i da izvrsi sve druge radnje dogovorene ugovorom o posredovanju koje prelaze uobicajenu prezentaciju, a za sta ima prano na posebne, unapred iskazane troskove;
 • da omoguci pregled nepokretnosti;
 • da cuva podatke o licnosti nalogodavca, a po pisanom nalogu nalogodavca da cuva kao poslovnu tajnu podatke o nepokretnosti, u cezi sa cijim prometom, osnosno zakupom posreduje, ili u vezi sa tome nepokretnosti ili o poslu za koji posreduje;
 • da obavesti nalogodavca o svim okolnostima znacajnim za predmetni posao koje su mu poznate;
 • da posreduje u pregovorima i nastoji da dodje do zakljucenja ugovora;
 • da prisustvuje kod zakljucenja pravnog posla (Predugovora i Ugovora);
 • da prisustvuje primopredaji nepokretnosti;

Smatra se da je posrednik omogucio NALOGODAVCU vezu s drugim licem (fizickim ili pravnim) o pregovaranju za zakljucenje pravnog posla, ako je nalogodavcu omoguceno stupanje u vezu sa drugim licem sa kojim je pregovarao za zakljucenje pravnog posla, a posebno ako je:

 1. neposredno odveo, ili uputio nalogodavca, ili trece lice na razgledanje predmetne nepokretnosti;
 2. organizovao susret izmedju nalogodavca i treceg lica radi pregovaranja za zakljucenje pravnog posla;
 3. nalogodavcu saopstio ime, broj telefona, telefaksa, ili e-adrese treceg lica zainteresovanog za zakljucenje pravnog posla, ili ako mu je saopstio tacnu lokaciju (adresu) trazene nepokretnosti.

II OBAVEZE NALOGODAVCA

 • da obevesti posrednika o svim okolnostima koje su od znacaja za obavljanje posrdovanja,
 • da posredniku dostavi na uvid originalne isprave koje dokazuju njegovo pravo na nepokretnosti, koja je predmet prometa, odnosno da upozori posrednika na sve upisane i neupisane terete koji postoje na nepokretnosti;
 • da osigura posredniku i licu zainteresovanom za zakljucenje pravnog posla razgledanje nepokretnosti, na dogovoreni nacin i u dogovoreno vreme;
 • da obavesti posrednika o svim bitnim podatcima o nepokretnosti, sto posebno ukljucuje tacne podatke o ceni, lokaciji, strukturi i dr;
 • da isplati posredniku ugovorenu posrednicku naknadu, i ako je to posebno ugovoreno, da nadoknadi posredniku druge troskove nastale tokom posredovanja;
 • da obavesti posrednika pisanim putem o svim promenama u vezi sa posredovnim poslom, a posebno o promenama u vezi sa pravima na nepokretnosti, rokovima i cenom, a sve u roku od tri dana od nastale promene;
 • da odmah obavesti posrednika da je lice koje je preko posrednika gledalo nepokretnost pokazalo interesovanje da bez posrednika zakljuci ugovor/predugovor o kupoprodaji nepokretnosti, zakupu nepokretnosti, ili obavi neki drugi pravni posao koje je posledica rada posrednika.

I I I       OSTVARIVANJE PRAVA NA POSREDNICKU NADOKNADU

Posrednik stice pravo na posrednicku naknadu u trenutku zakljucenja Ugovora za koji je posredovao, osim ako posrednik i nalogodavac nisu ugovorili da se pravo na posrednicku naknadu stice u momentu zakljucenja predugovora za koji je posrednik posredovao.

Posrednik ne moze da zahteva delimicno placanje posrednicke provizije unapred, odnosno pre zakljucenja predugovora, odnosno ugovora, za koji je posredovao u skladu sa prethodnim stavom..

Iznos posrednicke naknade, odnosno nacin odredjivanja iznosa posrednicke naknade, kao i vrsta i visina troskova za dodatne usluge posrednika, utvrdjeni su Cenovnikom posrednickih usluga koji je sastavni deo ovih Opstih uslova poslovanja.

Posrednik moze da ugovori pravno na naknadu dodatnih troskova nuznih za izvrsenje naloga, bez obzira na uspeh posredovanja, i da zatrazi da mu se unapred plate sredstva za odredjene izdatke, ako je to izricito navedeno u Ugovoru o posredovanju.

Posrednik ima pravo na posrednicku naknadu ako bracni, odnosno vanbracni drug, potomak ili roditelj lica sa kojim je posrednik doveo u vezu nalogodavca,  zakljuci posredovni pravni posao.

Ako nakon prestanka vazenja Ugovora o posredovanju, na osnovu otkaza nalogodavca, a u roku ne duzem od tri meseca od dana prestanka vazenja ugovora, nalogodavac zakljuci pravni posao koji je neposredna posledica posrednikovom posredovanja pre prestanka vazenja ugovora o posredovanju, duzan je da posredniku plati ugovorenu posrednicku naknadu u celini, osim ako je ugovorom o posredovanju drugacije bilo ugovoreno.

Posrednik, odnosno potposrednik nema pravo na naknadu za posredovanje ako sa nalogodavcem ako sa nalogodavcem u svoje ime, kao ugovorna strana, zakljuci Ugovor koji je predmet posredovanja, odnosno ako takav ugovor sa nalogodavcem zakljuci lice koje za posrednika, odnosno za potposrednika obavlja poslove posredovanja.

I V       OPSTE ODREDBE

Na odnose izmedju nalogodavca i posrednika koji nisu uredjeni ovim Opstim uslovima poslovanja, a nisu Ugovoreni Ugovorom o posredovanju, primenjuju se odredbe Zakona koji regulisu ovu oblast i Zakona o obligacionim odnosima.